Regulamin Serwisu Internetowego „WWW.MUZEUMGRYF.PL”

Regulamin Serwisu Internetowego „WWW.MUZEUMGRYF.PL”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.muzeumgryf.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 4. Sklep Internetowy – część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży.
 5. Administrator Serwisu – FUNDACJA HISTORYCZNA GRYF z siedzibą w Żukowie (83-330), przy ulicy Armii Krajowej 1D, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499509, NIP: 5892013255, REGON: 222045611.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, której przedmiotem jest Bilet Wstępu, Ulgowy Bilet Wstępu, Bilet na Naukę Jazdy w Terenie, Bilet na Jazdę Terenową bądź Voucher na Jazdę Czołgiem, Voucher na Naukę Jazdy Samochodem STAR 266, Voucher na Naukę Jazdy po Torze Off-Roadowym.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakupu Biletów lub Voucherów oraz zapoznania się z treściami publikowanymi w ramach Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. podstawowe funkcjonalności Serwisu,
 2. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 5. zasady polityki ochrony danych osobowych,
 6. zasady zmiany Regulaminu.
 7. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome, Opera, Edge, Safari.
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://muzeumgryf.pl/regulamin-serwisu-internetowego-www-muzeumgryf-pl/ i sporządzić wydruk.
 2. Informacje o towarach podane w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 4. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających
  z mających zastosowanie przepisów prawa.
 5. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 6. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 8. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.

III. Procedura zawierania Umów sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Biletu lub Voucheru spośród następujących:
  1. Bilet Wstępu, który uprawnia do wstępu na teren Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF” w terminie wskazanym przez Użytkownika, przypadającym w terminie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 17 (godzina wejścia ostatniego gościa), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym Bilet Rodzinny;
  2. Ulgowy Bilet Wstępu, który uprawnia do wstępu na teren Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF” w terminie wskazanym przez Użytkownika, przypadającym w terminie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 17 (godzina wejścia ostatniego gościa), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, następujące kategorie osób:
   • uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, emerytów, rencistów a także inwalidów i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami,
   • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
   • osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury,
   • osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
   • pracowników muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
   • członków Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
   • dzieci do lat trzech,
   • kombatantów, inwalidów wojennych i osoby represjonowane,
   • dziennikarzy.
  3. Bilet na Naukę Jazdy w Terenie, który uprawnia do odbycia dwudziestominutowego kursu jazdy w terenie samochodem Mercedes G „WOLF”, odbywającego się na terenie poligonu przylegającego do muzeum.
  4. Bilet na Jazdę Terenową, który uprawnia do odbycia przejazdu dla maksimum trzech osób, na fotelu pasażera podczas przejazdu Mercedesem G „WOLF” po poligonie znajdującym się na terenie muzeum;
  5. Voucher na Jazdę Czołgiem, który uprawnia do odbycia dwudziestominutowego przejazdu na pancerzu repliki czołgu „Pantera” dla maksymalnie pięciu osób po terenie poligonu muzeum. Termin realizacji voucheru należy umówić z administratorem serwisu, kontaktując się drogą mailową: kontakt@muzeumgryf.pl .
  6. Voucher na Naukę Jazdy Samochodem STAR 266, który uprawnia do odbycia dwudziestominutowego kursu jazdy samochodem ciężarowym STAR 266 odbywającego się na terenie przyległym do Muzeum. Termin realizacji voucheru należy umówić z administratorem serwisu, kontaktując się drogą mailową: kontakt@muzeumgryf.pl
  7. Voucher na Naukę Jazdy po Torze Off-Roadowym, który uprawnia do odbycia dwudziestominutowego kursu jazdy w terenie samochodem Mercedes G „WOLF” odbywającego się na terenie poligonu przylegającego do muzeum. Termin realizacji voucheru należy umówić z administratorem serwisu, kontaktując się drogą mailową: kontakt@muzeumgryf.pl .

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

 1. Wybór zamawianych Biletów lub Voucherów jest dokonywany poprzez dodanie towarów do koszyka lub określenie Biletów lub Voucherów w zamówieniu składanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Biletów lub Voucherów, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych oraz adresu poczty elektronicznej, umożliwiające kontakt i wysyłkę Biletów lub Voucherów, oznaczonych przez Administratora jako wymagane.
 5. W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Administratora Serwisu w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Administrator Serwisu informuje o tym fakcie Użytkownika drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej zapłacona przez Użytkownika).
 6. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Serwisu zamówienia Użytkownika do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Administrator Serwisu zastrzega, iż w szczególnych, uzasadnionych niezależnymi od Administratora Serwisu przyczynami, przypadkach termin realizacji Biletów lub Voucherów może ulec zmianie. O zaistnieniu tego rodzaju przypadku Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika. Użytkownik wedle swojego wyboru będzie mógł żądać zwrotu zapłaconej ceny lub ustalić nowy termin realizacji Biletu lub Vouchera.

IV. Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Dostawa odbywa się pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 2. Sklep Internetowy dokłada starań, aby wszystkie zamówienia realizowane były w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia wpływu na rachunek bankowy Administratora Serwisu pełnej ceny za Bilety lub Vouchery.

 V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Biletów i Voucherów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione towary. W celu dokonania płatności z góry Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Serwisu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub, na życzenie Użytkownika, faktura VAT, która przesyłane są Użytkownikowi wraz z towarem.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentaUżytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierający Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki..
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki.
 3. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
 4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.

VII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika wynikających z ustawy o Prawach Konsumenta, Kodeksu cywilnego lub z niniejszego Regulaminu należy kierować pod numerem: 667 910 060 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@muzeumgryf.pl. Użytkownik w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji.
 2. Administrator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

VIII. Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@muzeumgryf.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: kontakt@muzeumgryf.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych.

X. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26. IV 2023. roku.
 3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

Załącznik nr 1

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

– Dane do przelewu, nr konta bankowego

_________________________________________________________________________________________________

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres .

– Data i podpis

_________________________________________________________________________________________________

* – niepotrzebne skreślić